Společnost PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. v roli konzultanta

Společnost PRAKAB RAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. vyrábí široké portfolio kabelů nízkého napětí. Škála výrobků sahá od instalačních vodičů a kabelů (např. H05V-K, CYKY, atp.), přes kabely pro ovládání a elektroniku (CMSM, JYTY, atd.), kabely silové 0,6 / 1 kV (např. 1-CYKY, 1-AYKYZ), železniční zabezpečovací kabely (např. TCEKPFLEZE), až po sdělovací vodiče a kabely (SYKFY, TCEKES, atd.)

Před zhruba 12 lety jsme se rozhodli soustředit také na vývoj a výrobu bezhalogenových kabelů. Začali jsme testovat nové materiály a konstrukce, proběhly velké investice do vlastního zkušebního zařízení, které se stalo akreditovanou laboratoří, ve které zkouší certifikační autority (např. Elektrotechnický zkušební ústav).  

Akreditovaná laboratoř pro testování bezhalogenových kabelů

Tato zkušebna nám mimo jiné umožnila flexibilně reagovat na legislativní změny v oblasti požární bezpečnosti staveb, konkrétně na vyhlášku 23/2008 Sb., neboť disponuje vybavením na měření:

Samozhášivost kabelu dle ČSN EN 60332
Samozhášivost kabelu dle ČSN EN 60332
Odolnost kabelu proti šíření plamene ve svazcích dle ČSN EN 50266
Odolnost kabelu proti šíření plamene ve svazcích dle ČSN EN 50266
Hustota vzniklého dýmu dle ČSN EN 61034
Hustota vzniklého dýmu dle ČSN EN 61034
Korozivita vzniklých plynů dle ČSN EN 50267
Korozivita vzniklých plynů dle ČSN EN 50267
Funkční schopnost kabelů dle ČSN EN 60331
Funkční schopnost kabelů dle ČSN EN 60331
Funkční schopnost pro bezpečnostní obvody dle ČSN EN 50200
Funkční schopnost pro bezpečnostní obvody dle ČSN EN 50200
Třída reakce na oheň dle prEN 50339
Třída reakce na oheň dle prEN 50339

Díky výše uvedeným faktům jsme jako první výrobci uvedli na trh silové a sdělovací kabely splňující požadavky množství uvolněného tepla (B2), nízkou hustotu uvolněného dýmu (s1), a v případě požáru zamezující odkapávajícím hořícím částicím (d0): B2cas1d0. (Rozdíl mezi „klasickými“ bezhalogenovými kabely označenými –V(180) a –R a kabely s nízkým požárním rizikem jsme popisovali v minulém čísle tohoto časopisu, v případě zájmu si článek vyžádejte na adrese: office@prakab.cz). Kabely jsou označeny obchodním názvem PRAFlaSafe®, PRAFlaDur®, PRAFlaCom® a PRAFlaGuard®.

Kabely však neprošly pouze zkouškami laboratorními, ale abychom mohli deklarovat funkční schopnost kabelového systému, podstoupili jsme desítky zkoušek s různými výrobci kabelových žlabů, kabelových žebříků, příchytek kabelů atp. Zkoušeli jsme ve zkušebním zařízení PAVUS a.s. ve Veselí nad Lužnicí, ve zkušebním zařízení FIRES ve slovenských Batizovcích a několik zkoušek proběhlo také v sousedním Německu. Přehled certifikovaných systémů naleznete v našem katalogu „Bezhalogenové kabely silové a sdělovací“, či na vyžádání na adrese office@prakab.cz.

PRAFlaSafe® Kabel bez funkční schopnosti kabelového systému s třídou reakce na oheň B2cas1d0
PRAFlaSafe® Kabel bez funkční schopnosti kabelového systému s třídou reakce na oheň B2cas1d0
PRAFlaDur® Kabel splňující funkční schopnost kabelového systému dle ZP-27/2008 s třídou reakce na oheň B2cas1d0
PRAFlaDur® Kabel splňující funkční schopnost kabelového systému dle ZP-27/2008 s třídou reakce na oheň B2cas1d0
PRAFlaCom® Kabel bez funkční schopnosti kabelového systému s třídou reakce na oheň B2cas1d0
PRAFlaCom® Kabel bez funkční schopnosti kabelového systému s třídou reakce na oheň B2cas1d0
PRAFlaGuard® Kabel splňující funkční schopnost kabelového systému dle ZP-27/2008 s třídou reakce na oheň B2cas1d0
PRAFlaGuard® Kabel splňující funkční schopnost kabelového systému dle ZP-27/2008 s třídou reakce na oheň B2cas1d0

Dalším krokem, který jsme učinili v rámci vývoje těchto kabelů je projekt realizovaný za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Jedná se o program FR-TI1/429, jehož poskytovatelem je již zmíněné Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR s názvem „Vývoj nových materiálů a konstrukčního řešení pro kabely aplikované pro bezpečný přenos energie a informací v prostorách s nebezpečím požáru a s velkou koncentrací osob splňující požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb.“.

Cílem projektu je navrhnout a otestovat nové materiály pro nový výrobek – kabel, který bude vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb (implementace z EU – rozhodnutí Komise 2000/147/ES, 2000/367/ES) s odpovídající třídou reakce na oheň, se schopností přenášet elektrickou energii a informace i v případě požáru, a s vlastnostmi, které při požáru snižují riziko ohrožení zdraví nebo života osob a životního prostředí. Kabel vyvinutý z nových materiálů bude splňovat požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb. jako současné kabely, ale bude vyvinut z materiálů s řádově nižšími náklady než současné kabely, tudíž se dostane na nižší prodejní cenu a tím zvýší svoji konkurenceschopnost nejen v rámci českého průmyslu, ale i v rámci evropského prostoru.

 

Všechny výše uvedené skutečnosti nás vedli k rozhodnutí předat své znalosti a zkušenosti formou konzultací a prezentací. Naleznete nás:

 

V současnosti připravujeme nové termíny o kterých Vás budeme informovat na těchto stránkách.

 

Těšíme se na společné setkání

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s.